Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 De overeenkomst gesloten tussen de verkoper/aannemer en de koper/opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door deze algemene verkoops-aannemingsvoorwaarden, behoudens in het geval waarin uitdrukkelijk en schrijftelijk andere bepalingen werden overeengekomen. De koper/opdrachtgever verzaakt hierbij uitdrukkelijk en dit door het sluiten van deze overeenkomst aan eventuele eigen aan-, koop- en/of aannemingsvoorwaarden.
Een eventuele ongeldig- of nietigverklaring van één of meerdere bepaalde clausules brengt niet de ongeldigheid/nietigheid van de overige clausules met zich mee, welke de partijen nog blijven binden.
 

Art. 2 De inlichtingen welke door de vertegenwoordigers/verkopers van de BVBA Eurolfex worden gegeven, zijn informatief en binden de BVBA Euroflex niet.

Art. 3 Het is uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard dat de overeengekomen prijs, dan wel in de offerte vermelde prijs, slechts betrekking heeft op de uitdrukkelijk en gedetailleerde in de overeenkomst/offerte vermelde werken en goederen. Werken en goederen niet uitdrukkelijk vermeld zullen als meerwerken aangerekend worden.

Art. 4 De klant/opdrachtgever is gerechtigd om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst de bestelling te annuleren zonder bijkomende kosten. Na 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst geeft de klant/opdrachtgever daarmee te kennen dat hij deze Algemene Verkoops- en Aannemingsovereenkomst onherroepelijk aanvaardt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u onze maatschappelijke zetel, Euroflex BVBA, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijke of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (te vinden op onze website).
In geval van annulering buiten de termijn van het herroepingsrecht, na 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de overeenkomst. Deze vergoeding dekt onder meer de reeds gemaakte vaste en variabele kosten en de mogelijke winstderving.
Indien het herroepingsrecht wettelijk niet van toepassing is (bij een overeenkomst met niet-particuliere klanten bv.) is de koper/opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren binnen de acht kalenderdagen na het sluiten van deze overeenkomst. De annulering dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig na schriftelijke bevestiging voor Euroflex BVBA.
In geval van annulering buiten het herroepingsrecht is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de overeenkomst. Deze vergoeding dekt onder meer de reeds gemaakte vaste en variabele kosten en de mogelijke winstderving. Indien de annulatie op een later tijdstip gebeurt zullen de werkelijk gemaakte kosten en winstderving in rekening gebracht worden.
Bij niet-nakoming van de verbintenissen door de verkoper is dezelde vergoeding verschuldigd.

Art. 5 De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief.

Art. 6 De klant/opdrachtgever verbindt zich ertoe dat andere bestelde of in uitvoering zijnde werken niet aangevat of respectievelijk stilgelegd worden, zolang de plaatsing/werken door Euroflex BVBA gebeuren, en zal zelf verantwoordelijk zijn voor het waarschuwen en contacteren van een bouwcoördinatior. De klant/opdrachtgever verbindt zich ertoe om te zorgen dat de plaats waar het spanplafond geplaatst wordt, door niemand betreden wordt tijdens de plaatsing.
De klant/opdrachtgever erkent te zijn op de hoogte gebracht dat wij deze overeenkomst uitvoeren voor eventuele schilder- en/of behangwerken. Euroflex BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of vlekken op de muren door het uitvoeren van deze overeenkomst.
De klant/opdrachtgever verbindt zich ertoe dat vóór de aanvang van de werken alle kamerplanten, computers, schilderijen en andere delicate voorwerpen verwijderd zijn, en dat de plaatsen winddicht en luchtdicht zijn. Eventuele schade door nalatigheid omtrent deze voorzorgsmaatregelen kunnen niet ten laste van Euroflex BVBA gelegd worden.

Art. 7 Bezwaren en opmerkingen betreffende de uitvoering en de levering van de werken dienen binnen de acht dagen na beëindiging van het werk per aangetekend schrijven aan Euroflex BVBA gemeld te worden. Latere bezwaren of op andere manieren overgemaakt, worden als niet geldig beschouwd. Na verloop van deze termijn worden de werken geacht te zijn aanvaard.

Art. 8 In geval de uitgevoerde werken of geleverde goederen een fout vertonen, beperkt de aansprakelijkheid van Euroflex BVBA zich tot de vervanging of herstelling van de foutief uitgevoerde werken/goederen, zonder een verdere schadevergoeding, onverminderd de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken zoals vervat in de artikelen 1641 tot 1649 BW. De klant bevestigt afdoende te zijn ingelicht over de aard en werking van de door Euroflex BVBA gebruikte materialen o.m. naar spanning en trekking waardoor afwijkingen in naden kunnen optreden afhankelijk van de aard en oppervlakte van de plaatsgesteldheid. De voorrijkost dient steeds door de opdrachtgever aan de technieker(s) betaald te worden.

Art. 9 De geleverde materialen en uitgevoerde werken worden aangerekend naarmate de levering en vordering van de werken, ook in het geval dat deze nog niet volledig uitgevoerd zijn. Er wordt een waarborg van 30% gevraagd bij de opmeting. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rekeningen contant betaalbaar zonder prijsvermeerdering en/of kortingen.
Het resterende saldo dient onmiddellijk betaald te worden bij het beëindigen van de werkzaamheden. Indien een gedeeltelijke levering of uitvoering van het werk niet betaald wordt op de vervaldag, behoudt Euroflex BVBA zich het recht voor om het overige van de bestelde werken op te schorten. Bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het niet-betaalde factuurbedrag, met een minimun van €50,00. Daarenboven is van rechtswege vanaf de factuurdatum een intrest verschuldigd van 1% per maand. Bij niet-nakoming van de verbintenissen door de verkoper is dezelfde vergoeding verschuldigd.

Art. 10 Alle geleverde materialen en goederen blijven eigendom van Euroflex BVBA tot zij volledig betaald zijn.

Art. 11 Het risico en kosten voortvloeiend uit alle nutteloze verplaatsingen en personeel, aangesteld, voertuigen en/of materiaal van en door Euroflex BVBA worden ten laste van de opdrachtgever/ klant gelegd. Extra kosten, zoals de express- en andere transportkosten, voortvloeiend uit de onmogelijkheid het spanplafond tijdig op te meten (3weken) of voortvloeiend uit het vlugger dan de fabricagetijd (3 weken) moeten plaatsen van het spanplafond door vertraging of andere redenen van de aannemers kunnen niet ten laste zijn van Euroflex BVBA, maar worden gedragen door de klant/opdrachtgever die deze aan de andere aannemers kan doorrekenen.

Art. 12 Euroflex BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij beschadiging aan niet-zichtbare leidingen (gas, water, elektriciteit,...). De opdrachtgever verbindt zich ertoe onmiddellijk de nodige herstellingen ter zijner laste te laten uitvoeren, zodat mogelijke vertraging der werken hierdoor ontstaan, voorkomen wordt.

Art. 13 Na de opmeting mogen er geen wijzigingen aan het bestaand plafond meer uitgevoerd worden, gezien het spanplafond precies op maat gemaakt wordt. Bij niet-naleving hiervan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten die hieruit voortvloeien.

Art. 14 Euroflex BVBA kan ten aller tijde een verkoopsovereenkomst binnengebracht door zijn vertegenwoordiger/verkoper weigeren en de werken niet uitvoeren. Deze weigering dient aangetekend bekend gemaakt te worden aan de opdrachtgever binnen de 14 dagen na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst.

Art. 15 De klant geniet van een 10-jarige fabrieksgarantie te rekenen vanaf de dag van plaatsing. Ingeval van een gegronde en ontvankelijk verklaarde klacht tijdens voorvermelde periode verbindt Eurolfex BVBA zich ertoe de klacht op te lossen. De voorrijkosten en arbeidskosten vallen steeds ten laste van de klant. Euroflex BVBA kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding of enige sanctie daaromtrent.

Art. 16 Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de zetel van Euroflex BVBA bevoegd. Euroflex BVBA houdt zich het recht voor het geschil in te leiden voor de rechtbanken bevoegd voor de woonplaats van de verkoper/opdrachtgever.

Art. 17 Uw persoonsgegevens worden door Euroflex BVBA, Ambachtenlaan 14, 9880 Aalter verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op euroflex.bvba@telenet.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.euroflexspanplafonds.be/privacy-policy

 

Herroepingsformulier.pdf